Deklaracja programowa Unii Prezydentów Miast Obywatele do Senatu

By 31 sierpnia 2011 15 września, 2011 Wybory do Parlamentu 2011

Najważniejszą reformą ustrojową Polski po 1989 roku była reforma samorządowa. Jak wiele dobrego dla kraju przyniosła, widać na co dzień w naszych miastach i gminach. Samorządy lokalne uzyskały ustrojową podmiotowość, wzmocnioną bezpośredniością wyboru władz lokalnych. Nic bardziej nie uwiarygodnia, aniżeli realne dokonania i sukces. Skok cywilizacyjny, z którego jesteśmy jako Polacy tak dumni i który jest dostrzegany przez wszystkich odwiedzających nasz kraj oraz tych, którzy decydują się otworzyć swoje firmy w Polsce, jest bezpośrednim dziełem Obywateli naszego kraju działających lokalnie.

Ostatnie lata pokazały, że reformy ustrojowe po 1989 były niedostatecznie głębokie. Partyjny system reprezentacji do Parlamentu, doprowadził do przeniesienia ciężaru debaty publicznej na jałowe spory o sprawy nieistotne, zamiast na te, które są kluczowe dla Polski i Polaków. Mimo prób, nie doszło do wykreowania apartyjnego korpusu służby cywilnej, ograniczającego wpływ interesów partyjnych na administrację i gospodarkę kraju.

Z wielką troską obserwujemy spowolnienie procesów modernizacyjnych kraju i zbyt małe wykorzystywanie ogromnych możliwości rozwojowych i potencjału intelektualnego oraz przedsiębiorczości Polaków. Chcemy, korzystając z naszych doświadczeń i dokonań lokalnych, by bezproduktywne partyjne rozgrywki o władzę zastąpić poważną rozmową i szybkimi działaniami przyspieszającymi modernizację Polski – prawdziwą długofalową strategią rozwojową Państwa.

Prezydenci miast mają mandat społeczny w wyniku bezpośredniego wyboru. Jednakże warunki realizacji tego mandatu są w ogromnym stopniu określane przez państwo. Nasza  inicjatywa to wola zbudowania efektywnego sposobu usuwania rozlicznych przeszkód oraz zbędnych barier kreowanych przez polityków. Chcemy by w Polsce decyzje i ich realizacja były oddane najbardziej kompetentnym Obywatelom, niezależnym od partyjnych uwarunkowań i fobii. Chcemy by w Polsce przywrócić ideę apartyjnego Korpusu Cywilnego

Chcemy, by dzięki nowej ordynacji wyborczej, wprowadzającej jednomandatowe okręgi wyborcze, Senat RP stał się prawdziwym pomostem legislacyjnym pomiędzy Polska lokalną i władzą centralną. By to osiągnąć konieczny jest wybór do Senatu najbardziej kompetentnych reprezentantów społeczności lokalnych, a nie nominatów partyjnych czy też celebrytów medialnych. Sami nie mogąc kandydować do Parlamentu, chcemy zaproponować do Senatu osoby o wielkim autorytecie osobistym wynikającym z ich wiedzy i osobistych dokonań.

Chcemy, by ten pierwszy krok doprowadził do istotnej zmiany ustrojowej polegającej na przekształceniu Senatu w Izbę Samorządową. Polski nie stać na rozrzutność w postaci dwóch kosztownych Izb, w których druga co najwyżej koryguje niedoróbki Sejmu. Do tego wystarczy apartyjny Prezydent. Izba Samorządowa byłaby elementem stabilizującym Państwo, a jej istnienie znacznie lepiej odzwierciedlałoby realia społeczne i ekonomiczne kraju przy zachowaniu konstytucyjnej zasady jedności Państwa Polskiego.

W odróżnieniu od wielu krajów europejskich dotkniętym kryzysem, Polska ma nadal komfort w miarę spokojnego budowania długofalowej strategii rozwojowej.

– Jesteśmy jednym z najmłodszych demograficznie krajów Unii. Dzięki niesłychanej determinacji młodych Polaków i ich rodzin, dzisiaj co drugi młody Polak zdobywa wykształcenie.  2 miliony studiujących Polaków to największa polska armia w nowożytnej Europie.

– Polska, dzięki zasobom naturalnym, jest jednym z najbardziej samowystarczalnych energetycznie krajów Europejskich.

– Polska ma, co potwierdzają wydarzenia ostatnich miesięcy, stosunkowo bezpieczny system bankowo-finansowy.

-  Mamy zagwarantowany na najbliższe lata stały dopływ środków unijnych.

– W sprawach wewnętrznych ogromną część odpowiedzialności i gospodarności przejęły od państwa samorządy, które są dzisiaj głównym gwarantem stabilności i rozwoju kraju.

Obecny stan względnego spokoju nie będzie trwał wiecznie. Jeśli natychmiast nie przyspieszymy modernizacji kraju, za parę lat kryzys uderzy w nas z ogromną siłą, wymiatając Polskę na cywilizacyjne peryferia Europy. Zdecydują o tym nie uwarunkowania globalne, ale zaniechanie przez nas samych realizacji trudnych i ambitnych celów o wymiarze strategicznym. A najgorszym tego objawem może być druga wielka fala emigracji młodego pokolenia. Znacznie groźniejsza niż ta, której doświadczyliśmy w ostatnich kilku latach, bo nieodwracalna.

Jest pięć kluczowych, wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów modernizacyjnych warunkujących przyszłość Polski.

1. Gospodarka, aby mogła się rozwijać potrzebuje wolności i możliwości wymiany dóbr oraz idei. Wymaga to oczyszczenia, uproszczenia i uwiarygodnienia zasad prawnych jej funkcjonowania.

2. Edukacja, nauka i innowacyjny biznes muszą stać się dźwignią rozwojową kraju. Wzorem najbardziej rozwiniętych krajów musimy powiedzieć wyraźnie – nauka i edukacja są najważniejsze dla dobrego ukształtowania przyszłości.

3. Nieefektywne w sferze socjalnej państwo musimy zastąpić państwem zwiększającym poziom aktywności i satysfakcji zawodowej Polaków. Kluczowym elementem tego obszaru jest rozwiązanie problemów opieki zdrowotnej.

4. Budowa nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej począwszy od dróg szybkiego ruchu, transportu metropolitalnego, poprzez sprawny i nowoczesny transport kolejowy i lotniczy, i co równie ważne obecnie – powszechny dostęp do szerokopasmowych infostrad.

5. Uzyskanie strategicznego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie w sposób  optymalny i racjonalny nasze zasoby naturalne.

Wszystkie te obszary mają zarówno wymiar państwowy i lokalny. Synergia działań na obu poziomach, bądź jej brak, w równym stopniu zdecydują o sukcesie lub porażce. Nasza inicjatywa ma na celu przyspieszenie procesów modernizacyjnych kraju na drodze dialogu i szybkich decyzji. Chcemy współdziałania z rządem. Chcemy być nie tylko aktywnymi krytykami obecnego systemu, ale pomóc w jego optymalnej ewolucji w możliwie szybkim czasie.
Unia Prezydentów Miast Polskich